skip to Main Content
Intuice-intuitivni-vyklad-karet

Intuice

Intuice z latinského in-tueor znamená vhled nebo náhlé poznání. Schopnost získat znalosti bez použití vědomého uvažování. Můžeme tedy říci, že je to schopnost jakéhosi bezprostředního postižení pravdy a zvláštní forma poznávací činnosti nezávislá na racionálním postupu a logickém úsudku.

Filozof a nositel Nobelovy ceny H. Bergson napsal: „Ve starém světě znamenalo vnoření se do vlastní osoby dokonce hlavní prostředek poznávání světa, kdy člověk jako malý svět (mikrokosmos) odpovídal světu velkému (makrokosmos).“

B. Spinoza pokládal intuici za třetí druh poznání, za nejvěrohodnější a nejdůležitější, postihující podstatu věcí.

C.G. Jung nazývá intuici „ušlechtilým nadáním člověka“ a chápe ji jako nevědomé vnímání.

Bergson vychází z toho, že pouhým smyslovým vnímáním a rozumovými pojmy nelze vystihnout pravou skutečnost, jelikož intelekt se ji snaží vtěsnat v ustrnulé pojmy, definice, formule, a tím nás klame. Ke skutečnosti vede vnitřní zrak, intuice, jakési spojení intelektu s instinktem. Tou poznáváme své vlastní Já, ale i podstatu celého světa jako plynulý akt, reálné trvání a neustálé úsilí životního vzmachu (élan vital) k novým, vždy lepším formám.

Pro starý svět byla intuice zcela běžným prostředkem poznání, kterému se současný svět na hony vzdálil.  Problémy dnešního světa jasně ukazují, že podcenění duchovního potenciálu člověka je krátkozraké.

Autonomní duchovní síly člověka, zejména pak schopnost intuice, mají svou velkou důležitost.

Intuitivní výklad karet

Analytické myšlení, lze charakterizovat jako myšlení logické, verbalizovatelné a založené na důkazech. Jeho protipól, intuitivní myšlení je myšlením automatickým, neverbalizovatelným a většinou podvědomým.

Slovo „podvědomí“ si můžete pro lepší pochopení nahradit slovem „duše“. Výraz podvědomí, použil pro slovo duše poprvé S. Freund, aby vyšel vstříc racionalistům a vědcům, jimž slovo duše bylo podezřelé, neboť čpělo mystikou a náboženstvím.

Podle C.G. Junga je synchronicita principem, díky kterému lze mimo jiné vysvětlit podstatu věšteckých metod, včetně výkladu karet.

Tažené karty jsou vnímány jako projekční plocha podvědomí, ve kterém se právě konsteluje určité emoční rozpoložení člověka, které se symbolicky promítne na konkrétní kartu.

Díky své mnohoznačnosti a neurčitosti mohou obrazy a symboly vyjadřovat komplexnost života mnohem jasněji nežli desítky slov a pojmů. Umožňují rozkódovat problém, který se zdá být složitý, na jednotlivé elementy v čemž je možno následně spatřit řešení.

Karty vám umožní naslouchat vašemu podvědomím a intuici. Pomohou vám vyřešit problémy, které často zažíváte, když se nemůžete rozhodnout z čehož vzniká vnitřní nevyrovnanost a trápení. Váš mozek chce něco, ale zároveň podvědomě cítíte něco zcela jiného.

Naslouchání a odhalování vnitřních rad prostřednictvím intuice pomáhá vytvoření harmonie těla i duše.

Back To Top